โครงการการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องราวพลังแห่งความรักช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต่อเนื่อง

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นปี 2482 เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีญี่ปุ่น เป็นพันธมิตรกับเยอรมนีและต้องการมีอิทธิพลในแถบเอเชียอาคเนย์ จึงได้แผ่อำนาจครอบคลุมและยึดครองอาณาเขตประเทศต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ สหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำขาดให้ญี่ปุ่นยุติบทบาทขณะที่อยู่ในระหว่างการเจรจา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2584 ญี่ปุ่นถือโอกาสส่งกองบินไปทิ้งระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์ เพื่อทำลายฐานทัพเรือและกำลังทางอากาศของสหรัฐอเมริกา และในวันที่ 8 ธันวาคม 2584 ญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอต่อไทย เพื่อขอเดินทัพผ่านไปยังพม่า และมลายูของอังกฤษ รวมทั้งขอให้ไทยทำอนุสัญญาเป็นมิตรกับญี่ปุ่น และทำอนุสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่น ขณะที่รัฐบาลยังไม่ตัดสินใจ กำลังทหาร ตำรวจ ยุวชนทหาร และพลเรือนที่ประจำการตามจังหวัดต่าง ๆ ได้สู้กับญี่ปุ่นอย่างดุเดือด รัฐบาลไทยจึงสั่งยุติการรบ และตำเป็นต้องทำสนธิสัญญาเป็นมิตรกับญี่ปุ่น ทำให้อังกฤษประท้วงดด้วยการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในประเทศไทย ไทยจึงประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ แต่มีคนไทยจำนวนมากไม่เห็นด้วยและได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยทำการต่อต้านญี่ปุ่นและให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร สงครามได้ยุติลงเมื่อสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2488 สมเด็จพนะจักรพรรดิฮิโรฮิโต มีพระบรมราชโองการให้กองทัพญี่ปุ่นยุติการรบทุกสมรภูมิจากนั้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 พระบามสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการว่า การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นเป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำผิดความจำนงของประชาชนชาวไทย และฝ่าฝืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้ง บรรดาดินแดนที่ญี่ปุ่นมอบให้ดูแล คือ รัฐกลันตัน ตรังกานู ปะลิสและไทยบุรีนั้น ประเทศไทยก็ไม่มีความประสงค์จะได้ไว้ ต่อมารัฐบาลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศรับรองประกาศสันติภาพของรัฐบาลไทย ผลของสงครามมหาเอเชียบูรพา ทำให้ไทยได้รับความกระทบกระเทือนทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม แต่สามารถรักษาความเป็นเอกราชและบูรณภาพของดินแดนไว้ได้ ทำให้ประเทศได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยรัฐบาลไทยยอมเสียดินแดนที่ได้กลับคืนมาในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นข้อแลกเปลี่ยน

อ่านเพิ่มเติม

ผลการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

คณะทำงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวพลังแห่งความรักช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต่อเนื่องประเมินผลความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์ดังนี้


1) เพื่อสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นในเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นในในพื้นที่ศึกษาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาสู่งานวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3) เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทุนทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นในพื้นที่ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ผลการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง

คณะทำงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวพลังแห่งความรักช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ดังนี้


1) เพื่อสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นในเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นในในพื้นที่ศึกษาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาสู่งานวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3) เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทุนทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นในพื้นที่ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ภาพการเก็บข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ

รูปภาพบุคคลทั้งหมดได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเรียบร้อยแล้ว